ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ / ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

(ತೆರಿಗೆಪಾವತಿದಾರರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು)
ಜಿಎಸ್‍ಟಿಎನ್ ನಮೂದಿಸಿ