ಅಧಿಸೂಚನೆ/ ಸುತ್ತೋಲೆ/ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

(ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ / ಆದೇಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು / ತೆರಿಗೆಪಾವತಿದಾರರು ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು)
ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ / ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ
Notification Number
ವಿಷಯ (ಕೀ ಪದ)