ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹುಡುಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

(ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು / ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು)
ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ
Notification Number
ವಿಷಯ (ಕೀ ಪದ)