ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು

quick links

ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು

 • ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ
    ಮಸೂದೆಗಳು /ಅಧಿಸೂಚನೆ
 • ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
 • ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ನಿಯಮಗಳು
 • ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ನಮೂನೆಗಳು
 • ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು
 • ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ಸಿದ್ದಗುಣಕ
 • ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ತೆರಿಗೆದರ ಶೋಧಕ
 • ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಕೆಜಿಎಸ್‍ಟಿ
   ಅಧಿನಿಯಮ/ನಿಯಮಗಳು/ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು